Działalność SKNPH

Konferencje

Konferencja Studenckich Kół Naukowych (Pion Hutniczy)

działalność

Konferencje studenckich kół naukowych AGH to jedno z ważniejszych przedsięwzięc studenckiego ruchu naukowego w naszej Uczelni. Są one pewnego rodzaju podsumowaniem działalności naukowej studentów zrzeszonych w kołach naukowych. Są także miejscem wymiany myśli, poglądów, dyskusji i sporów naukowych. Konferencje (do 2012 roku pod nazwą Sesje studenckich kół naukowych skupionych w pionie hutniczym odbywają się od 1962 r. tradycyjnie w maju i stanowią ważną część programu obchodów dnia hutnika. W ramach konferencji wydawane są między innymi materiały zawierające streszczenia wszystkich referatów oraz podstawowe informacje o kołach. Prowadzone jest dodatkowo także konkurs referatów w sekcjach. Laureaci pierwszych miejsc mają możliwość prezentacji swoich prac w Konferencji Laureatów oraz możliwość prezentacji swojego dorobku naukowego w formie recenzowanych publikacji wydawanych zeszytach naukowych.

55. Konferencja Studenckich Kół Naukowych
– Archiwalne Sesje Studenckich Kół Naukowych

Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego AGH

seminarium

Konferencje studenckiego ruchu naukowego AGH (do 2014 r. Seminaria), organizowane do 1995 przez Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego, a od 1999 wspólnie ze Studenckim Towarzystwem Naukowym a od 2010 roku także z pionem górniczym, tradycyjnie rozpoczynają kolejne lata działalności kół naukowych AGH, będąc jednocześnie miejscem prezentacji naukowych, wymiany doświadczeń, nowych inicjatyw oraz integracji środowiska skupionego wokół działalności kół naukowych. Od kilku lat Seminaria są także miejscem podsumowania efektów realizacji projektów kół naukowych dofinansowywanych w ramach konkursu „Grant Rektorski”. Seminaria odbywają się w uroczych zakątkach naszego kraju i najbliższej zagranicy umożliwiając uczestnikom dodatkowo poznawanie i obcowanie z dziedzictwem kulturowym miejsc o bogatej i ciekawej historii. Z każdego seminarium powracamy z ważnymi ustaleniami dotyczącymi działalności kół naukowych, ciekawymi i miłymi wspomnieniami i obszerną dokumentacją fotograficzną. Niewielką część tej ostatniej prezentujemy Państwu tutaj. Programy naukowe Seminariów dostępne tutaj.

Majówka

Wielka Studencka Majówka

majówkaW ramach spotkań integracyjnych inicjowanych i organizowanych przez Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych i poszczególne koła naukowe od lat wielkim zainteresowaniem cieszy się towarzysząca sesjom studenckich kół naukowych pionu hutniczego „Wielka Studencka Majówka” organizowana pod patronatem Prorektora ds. Kształcenia. Stanowi ona formę nagrody dla studentów za aktywność w działalności prowadzonej w ramach studenckich kół naukowych. Majówka spełnia istotną rolę integracyjną w środowisku studenckim. Jej uczestnikami są studenci – uczestnicy sesji, opiekunowie kół, przedstawiciele władz wydziałów i uczelni oraz zaproszeni goście. Wielka Majówka. Wielka bo uczestniczy w niej każdego roku kilkaset osób. Wielka bo każdego roku w programie jest wielki koncert muzyki klasycznej w Opactwie tynieckim, a później największy w Polsce grill i na koniec wielka wspólna zabawa. Jednym słowem – Wielka Majówka!

Forum

Forum Kół Naukowych – Spotkania z Nauką i Sztuką

forumW 2003 roku z inicjatywy Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego, zaakceptowanej przez opiekunów kół, a także przez Pełnomocnika Pionu Górniczego i przy jego aktywnej współpracy zaproponowano nową formę działalności w studenckim ruchu naukowym pod nazwą „FORUM KÓŁ NAUKOWYCH – spotkania z nauką i sztuką”. Inicjatywa ma na celu wyjście z dyskusją naukową studentów poza ukształtowane tradycją sesje organizowane w ramach Dnia Hutnika i Barbórki, wprowadzenie elementów humanizujących działalność studentów uczelni technicznej i stwarzających im dodatkową możliwość kontaktu ze sferą kultury i sztuki. Ważnym celem jest także integracja studenckiego ruchu naukowego w naszej Uczelni i promocja tego obszaru działalności w akademickiej społeczności. Proponowana formuła spotkań FORUM to dyskusja nad referatem (referatami) przygotowanymi przez studentów i pracowników naukowych oraz prezentacja artystyczna (recital, mini-spektakl, wernisaż etc.). Spotkania odbywają się w ustalonym cyklu – pierwszy wtorek miesiąca – w okresie całego roku akademickiego.

Program wszystkich „FORUM KÓŁ NAUKOWYCH” można pobrać tutaj.

Grant Rektorski

Grant Rektorski – konkurs

W 2009 roku z inicjatywy Prorektora ds. Kształcenia prof. Zbigniewa Kąkola i przy aktywnym udziale Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych „powołano do życia” konkurs na dofinansowanie ciekawych i ambitnych projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe o zachęcającej nazwie „GRANT REKTORSKI” Regulamin konkursu, formularz wniosku i formularz preliminarza znajdziesz tutaj.

Grant Rektorski 2009 – pierwsza edycja

39 zgłoszonych projektów – (19 dofinansowanych) w tym z pionu hutniczego 24 (12 dofinansowanych)
Projekty kół naukowych z pionu hutniczego, które uzyskały dofinansowanie do pobrania tutaj.

Grant Rektorski 2010

70 zgłoszonych projektów – ( 37 dofinansowanych) w tym z pionu hutniczego 48 (26 – dofinansowanych)
Projekty kół naukowych z pionu hutniczego, które uzyskały dofinansowanie do pobrania tutaj.

Grant Rektorski 2011

64 zgłoszone projekty – ( 23 dofinansowane) w tym z pionu hutniczego 47 (15 – dofinansowanych)
Projekty kół naukowych, które uzyskały dofinansowanie do pobrania tutaj.

Grant Rektorski 2012

57 zgłoszone projekty – (40 dofinansowanych) w tym z pionu hutniczego 41 (26 dofinansowanych)
Projekty kół naukowych, które uzyskały dofinansowanie do pobrania tutaj.

Grant Rektorski 2013

72 zgłoszone projekty – (48 dofinansowanych) w tym z pionu hutniczego 49 (34 dofinansowanych)
Projekty kół naukowych, które uzyskały dofinansowanie do pobrania tutaj.

Grant Rektorski 2014

84 zgłoszone projekty – (74 dofinansowanych) w tym z pionu hutniczego 57 (49 dofinansowanych)
Projekty kół naukowych, które uzyskały dofinansowanie do pobrania tutaj.

Grant Rektorski 2015

94 zgłoszone projekty – (61 dofinansowanych, w tym 44 z pionu hutniczego i 17 z pionu górniczego). Projekty kół naukowych, które uzyskały dofinansowanie do pobrania tutaj.

Grant Rektorski 2016

110 zgłoszone projekty – (108 dofinansowanych, w tym 69 z pionu hutniczego i 39 z pionu górniczego). Projekty kół naukowych, które uzyskały dofinansowanie do pobrania tutaj.

Grant Rektorski 2017

124 zgłoszone projekty – (116 dofinansowanych, w tym 75 z pionu hutniczego i 41 z pionu górniczego). Projekty kół naukowych, które uzyskały dofinansowanie do pobrania tutaj.

Grant Rektorski 2018

131 zgłoszone projekty – (101 dofinansowanych, w tym 74 z pionu hutniczego i 27 z pionu górniczego). Projekty kół naukowych, które uzyskały dofinansowanie do pobrania tutaj.

Święta Dzieciom

Akcja charytatywna Święta Dzieciom”

Święta Dzieciom 2010„Święta Dzieciom” jest to akcja charytatywna prowadzona w Akademii Górniczo-Hutniczej od 2005 roku. Przedsięwzięcie studentów, członków kół naukowych, ma na celu zbiórkę datków pieniężnych, za które zakupywane są prezenty świąteczne dla dzieci.
Organizatorzy i wolontariusze spełniają marzenia zawarte w dziecięcych listach do Świętego Mikołaja, jak również, w miarę możliwości, zapewniają im podstawowe środki ochrony zdrowia i sprzęt medyczny.
Każdego roku „Święta Dzieciom” to tradycyjna kwesta do puszek (na terenie uczelni i Miasteczka Studenckiego), koncerty, występy kabaretów, loterie i aukcje dobroczynne, kiermasze świąteczne i wiele innych wydarzeń.
Dzięki akcji charytatywnej prowadzonej na uczelni studenci uczą się społecznego zaangażowania w życie miasta oraz organizowania się w myśl wspólnej idei. Jednocześnie ich działania mają wymierne efekty – spełniając marzenia dzieci pomagają im radośnie przeżywać okres dzieciństwa mimo trudnej sytuacji w jakiej się znalazły.